Potvrzení přihlášení k newsletteru
Pomocí tohoto okna musíte potvrdit, že si přejete zasílat obchodní sdělení podle těchto podmínek.
Chci zasílat obchodní sdělení
Potvrdit
CZKEUR
Kategorie zboží

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
 
1.1. Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami u kupní smlouvy.
1.2. Prodávajícím je společnost Humňalovi s.r.o. IČ: 05686768 DIČ: CZ05686768, zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 268958 se sídlem Nám. T. G. Masaryka 115, 26401 Sedlčany, provozující kamennou prodejnu a internetový obchod www.rajponozek.cz.
1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
1.4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými právními předpisy o spotřebitelských smlouvách a o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
1.5. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem sezáměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována (mj. pro účely ochrany spotřebitele) každá osoba, kteráuzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
1.6. Kupující dokončením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.
 
 
II. Informace před uzavřením smlouvy
 

2.1. Prodávající informuje kupujícího, že
2.1.1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového a telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
2.1.2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
2.1.3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na poštovné za zboží nebo služby se liší podle zvolené platební metody a poskytovatele dopravy;
2.1.4. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), uzavřel-li kupní smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího;
2.1.5. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2.1.6. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 
 
III. Kupní smlouva, přechod vlastnického práva, dodání zboží
 

3.1. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že tuto uzavře v kamenné prodejně prodávajícího nebo přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží nebo službu) vloží do nákupního košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku na webu, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva dle webové objednávky vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu emailem na kupujícím zadaný email.
3.2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
3.3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
3.4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
3.5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci do úplného zaplacení kupní ceny.
3.6. Prodávající odevzdá věc kupujícímu, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
3.7. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění dle smlouvy. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli okamžikem, kdy věc kupujícímu předá dopravce.
3.8. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí či způsobem potřebným pro uchování věci pro její ochranu.
3.9. Prodávajíci informuje vystavením zbožína e-sopu o skutečnosti, že uvedené zboží se fyzicky nachází na skladě prodávajícího, nebo výrobce a bude zákazníkovi expedováno během cca dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky. Pokud by se stalo, že bude zboží vyprodáno, je prodávající povinen toto neprodleně sdělit kupujícímu a domluví s ním nápravu (například nabídne náhradu).
 
 
IV. Vadné plnění, přechod nebezpečí škody
 

4.1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
4.3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
4.4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
4.5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
4.6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
 
V. Odpovědnost za vady
 

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží; věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
5.3.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
5.3.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
5.3.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
5.3.4. vyplývá-li to z povahy věci.
5.4. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
5.5. Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě zvlášť označeno.
5.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
5.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
5.8.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
5.8.2. na odstranění vady opravou věci;
5.8.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
5.8.4. odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
5.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
5.10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
5.11. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
5.12. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
 
VI. Záruka za jakost
 

6.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
6.2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
6.3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 
 
VII. Ochrana osobních údajů - GDPR
 

Tato sekce je ošetřena vlastním dokumentem, který naleznete zde.
 
 
VIII. Objednávání, kupní cena
 

8.1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
8.2. Objednávat zboží je možné:
- v kamenném obchodě, nebo
- prostřednictvím e-shopu www.rajponozek.cz (dále jen „e-shop“).
 
 
IX. Odstoupení od smlouvy
 
9.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel.
Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih.
9.1.1. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí doručit prodávajícímu prostřednictvím Formuláře pro odstoupení od smlouvy který naleznete zde, nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to na mail info@rajponozek.cz
9.1.2. Odstoupení od smlouvy společně se zbožím zašle kupující - spotřebitel na adresu Humňalovi s.r.o. Nám. T. G. Masaryka 115, 26401 Sedlčanya to na své náklady.
9.1.3. Zboží je kupující-spotřebitel povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
9.1.4. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy uvedené v bodu 2.1.5. VOP.
9.1.5. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
9.1.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
9.1.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9.2. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se příslušná ustanovení právních předpisů na odstoupení od smlouvy mezi podnikateli.
 
 
X. Platební podmínky
 
10.1.Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
- hotovostní platba při převzetí zboží,
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
- platba platební kartou,
- platba předem bankovním převodem nebo platba přes platební bránu
10.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 
 
XI. Dodací podmínky
 

11.1.Osobní odběr:
Zboží může převzít kupující v prostorách určených prodávajícím k osobnímu odběru zboží.
11.2.Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. GLS, nebo Českou poštou s.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do osmi týdnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména uhrazení ceny objednávky), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).
11.3. Ceny poštovného jsou uvedeny zde.
11.4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud takovouto zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu.
 
 
XII. Záruční podmínky, reklamace
 

12.1. Dokladem o záruce (záruční list) je nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen „záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství atd.).
12.2. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
12.3. Při prodeji zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro kupujícího-spotřebitele, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší, nebo nestanoví-li výrobce jinou dobu použitelnosti, trvanlivosti či spotřeby. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
12.4. Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí příslušnými právními předpisy.
12.5. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti: Humňalovi s.r.o. Nám. T. G. Masaryka 115, 26401 Sedlčany,
12.6. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo).
12.7. Kupující může (a to ve vlastním zájmu) informovat prodávajícího o zaslání reklamovaného zboží telefonicky nebo emailem.
12.8. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.
12.9. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
- mechanickým poškozením zboží,
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
12.10. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
12.11. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 
 
XIII. Způsob vyřízení reklamace
 

13.1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
13.2. Je-li kupující spotřebitelem, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, od dodání reklamované věci prodávajícímu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
13.3. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
13.4. Je-li kupující podnikatelem, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.
13.5. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
13.6. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace věci v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou věci za novou, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace (dodání reklamované věci prodávajícímu) do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.
13.7. O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, který uvedl při nákupu nebo uplatnění reklamace.
13.8. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží kupujícím do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data uplatnění reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji věci skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
13.9. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
13.10. Při výdeji věci po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
13.11. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
13.12. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 
 
XIV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 

14.1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 
XV. Elektronická evidence tržeb
 

15.1. Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
 
XVI. Závěrečná ustanovení
 

16.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.2.2021 a ruší předchozí znění VOP.
16.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
 
 
V Sedlčanech dne 4. 2. 2021
 
 
 
PŘÍLOHY KE STAŽENÍ
 
Formulář pro odstoupení od smlouvy
O Ráji ponožek
Kamenná prodejna Kontakt
Info o slevách
Všechna práva vyhrazena ©2024 Ráj ponožek | Cookies, tvorba webu: InGenius